ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៣% លើថ្លៃសាលាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ សាលា អន្តរជាតិ អ៊ែដវើដ

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៣% លើថ្លៃសាលាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ សាលា អន្តរជាតិ អ៊ែដវើដ
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount from 3% for school fee ​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Edward International School

This offers available from 08 December 2023 until 31 May 2024

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/36JYt

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

 

Share