បញ្ចុះតម្លៃលើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី 5% នៅSantepheap Dental Clinic !

 

បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញសន្តិភាព

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

Get discount 5% (Additional to existing promotion) for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at Santepheap Dental Clinic !

This offer available from 19th July 2023 to 14th July, 2024.

ទីតាំង/Map: https://goo.gl/maps/yhsqGfEvaoPoHe2T8

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share