បញ្ចុះតម្លៃ15%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅAVATAR Pub!

បញ្ចុះតម្លៃ15%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ អវតា ផាប់។

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃ 01 ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2023។

Get discount 15% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at AVATAR Pub!

This offer available from 01st July until 30th September 2023

ទីតាំង/Map: https://goo.gl/maps/98XECBmRKLLcDDHg6

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share