បញ្ចុះតម្លៃ15% BP Premium !

 

បញ្ចុះតម្លៃ១៥%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ BP Premium Coffee បឹងកេងកង១។​

ការផ្តលជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី05 ខែមករា​ ដល់ថ្ងៃ​ទី30 ខែមិថុនា​​ ធ្នូ 2024។

Get discount 15% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at BP Premium Coffee Boeung Keng Kang 1!

Available from January 05 to June 30, December 2024

ទីតាំង​​/Map:  https://bit.ly/bp_premium_map

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share