បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ ENCI School Cambodia

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Mobile App នៅ សាលា អ៊ី អេន ស៊ី អាយ ខេមបូឌៀ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 10%​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Mobile App at​ ENCI School Cambodia

This offers available from 01 December 2023 until 31 May 2024.

ទីតាំង/Map: https://rb.gy/axnffp

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share