បញ្ចុះតម្លៃ 3% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ HERA Supermarket!

ទទួលបានការបញ្ចុះ 3% តម្លៃភ្លាមៗ គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ HERA Supermarket!

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទីថ្ងៃទី 26 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024។

Get instant discount 3% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at HERA Supermarket!

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from​ 26 January  to 31st  December, 2024.

ទីតាំង/Map:https://goo.gl/maps/119FichM18cxE9iBA


ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-partners/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share