បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ Himawari Hotel Apartment!

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15%ភ្លាមៗ លើម្ហូប ភេសជ្ជះ និងកន្លែងហាត់ប្រាណ គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ Himawari Hotel Apartment.

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 15% on Food, Drink, and Gym by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Himawari Hotel Apartment.

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 01st September, 2023 to 01st September, 2024

 

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3Les7sH

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

#food #drink #Gym #Hamawari #Woori_bank #Woori_KHQR #Merchant_discount

Share