បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​ Neo Coffee!

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ Neo Coffee

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 2០% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Neo Coffee

This offer available from 15th​​ January, 2024 to 31st December, 2024

 

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3PHtTUE

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share