បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​​ MOOD café

បញ្ចុះតំលៃ ៥% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ហាងកាហ្វេមូឌ

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 5%​​ on drink by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​MOOD café.

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 06th November 2023 until 06th February 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3u8p1Ry

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share