បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ Rith Vitou រិទ្ធវិទូ គោដុត

បញ្ចុះតម្លៃ 5%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ រិទ្ធវិទូ គោដុត។​

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។

Get discount 5% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at Rith Vitou រិទ្ធវិទូ គោដុត!

This offer available from 17th July, 2023 to 12th July, 2024.

ទីតាំង/Map:https://goo.gl/maps/juw2MxeEGAJR1XMe6


ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share