បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 68% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរីនៅ JV BEAUTY CENTER!

 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 8% លើប្រូម៉ូសិនដែលមានស្រាប់ 60% ភ្លាមៗ គ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ JV BEAUTY CENTER

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤។

Get instant discount 8% on existing discount 60% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ JV BEAUTY CENTER!

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from​ 28TH August, 2023 to 28TH August , 2024

 

ទីតាំង/Map:https://bit.ly/44znAIn

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-partners/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share