បញ្ចុះ 8% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ JV BEAUTY CENTER!​

 

ទទួលបានការបញ្ចុះ 8% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ JV BEAUTY CENTER

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃ ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០៤។

Get​ extra discount up to 8% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ JV BEAUTY CENTER!

This offer available from​ 28 August, 2023 to 28 August, 2024

 

ទីតាំង/Map:https://bit.ly/44znAIn

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

#khqr #merchant_discount #Beauty #Face #acnce #Scared #wooribank #Woori_khqr

Share