បញ្ចុះតម្លៃ10% នៅ Muscle Fitness Centre!

បញ្ចុះតម្លៃ10% ភ្លាមៗលើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ ក្លឹបហាត់ប្រាណសាច់ដុំ។​
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃ 20 មិថុនា​ ដល់ថ្ងៃ​ 20​ ធ្នូ 2023 ។

Get discount 10% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at Muscle Fitness Centre!

Available from 20thJune to 20th Dec 2023

ទីតាំង​​/Map: https://goo.gl/maps/KGhcbGKr1hg764sm6

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share