បញ្ចុះតម្លៃ10% នៅNOIR BKK-ណ!

បញ្ចុះតម្លៃ10%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ NOIR BKK-ណ បឹងកេងកង ។

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃ ០១ កក្កដា ដល់ថ្ងៃ ៣១ ធ្នូ 2023 ។

Get discount 10% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at NOIR BKK-ណ!

This offer available from 01 July to 31 Dec 2023

ទីតាំង/Map: https://goo.gl/maps/aMTsjh2XGpjc6aDR8

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share