បញ្ចុះតំលៃ 10% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅហាងកាត់ដេរ លាភ សុខហេង

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ ហាងកាត់ដេរ លាភ សុខហេង
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែ កុម្ភៈឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount 10%​ ​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ This offers available from 05th February 2024 until 05th February 2025

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/3cFkT

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share