បេឡាករ (Teller)

Location: Branch Office

Position: បេឡាករ (Teller)

Deadline:

Apply Now

Duties & Responsibilities

 • រៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ប្រចាំសបា្តហ៍និង ប្រចាំខែរបស់សាខា
 • ត្រួតពិនិត្យសក្ខីប័ត្រមុននឹងទទួលឬ បញេ្ចញសាច់ប្រាក់និង ចេញវិក័យប័ត្រសម្រាប់ការទទួល             សាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន
 • ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញេ្ចញប្រាក់និង កំណត់នូវសមតុល្យសាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថៃ្ង
 • រាប់លុយនិង រៀបចំរបាយការណ៍រាប់សាច់ប្រាក់ដែលរាប់ជារៀងរាល់ថៃ្ង
 • កត់ត្រាប្រចាំថៃ្ងក្នុងសៀវភៅសាច់ប្រាក់របស់សាខាឲ្យទាន់ពេល
 • កំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់សម្រាប់មួយថៃ្ងៗ
 • ចុះលេខគណនីនិង ត្រួតពិនិត្យលើសក្ខីប័ត្រក្នុងការបញេ្ចញនិង ប្រមូលប្រាក់កម្ចី។

Requirement Competencies

 • កំពុងសិក្សាឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ លើជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យឬ មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារទទួលខុសត្រូវខ្លះៗ
 • អាចចេះស្តាប់សរសេរ ភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ កាន់តែប្រសើរ
 • មានជំនាញក្នុងការខាងប្រាស្រ័យទាក់ទង
 • អាចប្រើប្រាស់ជំនាញកុំព្យូទ័រដូចជាMs. Word & Excel
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និង មានការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍
 • មានទីលំនៅក្នុងតំបន់ឬខេត្តដែលប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរ។

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

How to Apply

Apply: job@wooribank.com.kh

Phone: 087 666 870

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I, Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

Customer Service Care

We always available to solve your problem in just a few minute!

+855 23 963 333

Download, the WOORI WON

Get your app lastest version now

Personal Banking

Business Banking

Digital Banking

About Us