ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសុផានុរះ លក់គ្រឿង​​សមុទ្រ!

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសុផានុរះ លក់គ្រឿង​​សមុទ្រ
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount up to 10% ​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at ​​ Sopha Nukreak seafood
This offers available from 29th March 2024 until 29th March 2025.

ទីតាំង/Map: https://bitly.cx/D7JY

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share