ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅBAI BOX!

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅBAI BOX

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 10% ​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at ​​BAI BOX
This offers available from 25th March 2024 until 25th September 2024.

 

ទីតាំង/Map: https://bitly.cx/3iPfx

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share