ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៥% លើថ្លៃសិក្សាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសាលាភាសាកូរ៉េនិងកុំព្យូទ័រ កូនខ្មែរ 

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៥% លើថ្លៃសិក្សាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅសាលាភាសាកូរ៉េនិងកុំព្យូទ័រ កូនខ្មែរ

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ  មករា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount up to 5% ​on school fee by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at ​​Kon Khmer Korean and Computer school.

This offers available from 30th January 2024 until 29th January 2025.

ទីតាំង/Map:https://bitly.ws/3gSbx

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share