បញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ Beef and Beer

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅហាង Beef and Beer

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount 10% ​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Beef and Beer

This offers available from 25 November 2023 until 25 May 2024

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/36otW

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share