បញ្ចុះតំលៃ ៥% លើការទូទាត់ថ្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ​ រិទ្ធី អេឡិចត្រូនិច!

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៥% លើការទូទាត់ថ្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ​ រិទ្ធី អេឡិចត្រូនិច

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount from 5% on any items by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Rithy Electronic

This offers available from 01st  January until 31st  December 2024

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share