បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ SINAKA Angkor Hotel

 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%សម្រាប់ថ្ងៃធម្មតា និង៥% សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ​ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ស៊ីណាកា អង្គរ ហូរថែល

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount 1០% on normal day and 5% on Pchum Ben day by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at SINAKA Angkor Hotel .

This offer available from 28th September, 2023 to 31st December, 2023

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/46wxlYU

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/​

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share