បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​​ ម៉ូនីកា​ កាហ្វេដូងក្រអូប​

បញ្ចុះតំលៃ ១០% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅម៉ូនីកា​ កាហ្វេដូងក្រអូប​

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 10%​​ on drink by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​Monica coffee.

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 23th October 2023 until 23th October 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/493SxYp

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share