បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ MEILI COFFEE ​​

បញ្ចុះតំលៃ ១០% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ MEILI COFFEE

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount up to 10%​​ on drink by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​MEILI COFFEE

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 06th November 2023 until 06th November 2025

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3FN4dRX

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share