បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ Thirteen5 Café!

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ Thirteen5 Café

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2024

Get extra discount 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at Thirteen5 Café

Open Quick Account Guideline: https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 1st May to 31 December , 2024

ទីតាំង/Map: https://shorturl.at/fjnoq

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ / Download Woori Bank App: http://onelink.to/ka4br2

 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share