បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ 45 COFFEE

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ45 Café

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 10% on the drinks​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ 45 Café

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offers available from 10th November 2023 until 10th February 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/40AWX5j

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share