បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅកាឡាកាហ្វេ​

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១៥% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅកាឡាកាហ្វេ

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។

Get instant discount up to 15% on the drinks​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​KALA KAFE

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offers available from 15 February 2024 until 15 May 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/47v2r3M

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share