បញ្ចុះតម្លៃ 2០% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅពេទ្យធ្មេញគីម សេង

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ២០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ពេទ្យធ្មេញ គីមសេង

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែ  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 20%​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​Kim Seng Dental Clinic

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offers available from 06th November 2023 until 06th February 2024.

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/46f0lUz

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share