បញ្ចុះតម្លៃលើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី 10% នៅAVATAR Pub!

 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ10% ភ្លាមៗ  ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​អវតា ផាប់

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃ 05 ខែតុលា​​ឆ្នាំ2023 ដល់ ថ្ងៃទី05 ខែមេសា ឆ្នាំ2024។

Get instant discount up to 10%​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​ AVATAR Pub

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 05th October until 05 April 2024.

ទីតាំង/Map: https://goo.gl/maps/98XECBmRKLLcDDHg6

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

 

Share