ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅអាណាចក្រស្តាយ៍

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅអាណាចក្រស្តាយ៍
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 10% by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at This offers available from 28th March 2024 until 28th September 2024.

ទីតាំង/Map: https://bitly.cx/M3qKI

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share