បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​​ 2002 Coffee!

បញ្ចុះតំលៃ ១០% នូវរាល់ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ ហាងកាហ្វេ2002

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះថ្ងៃទី20  ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី20  ខែសីហា ឆ្នាំ2024

Get instant discount up to 10%​​ on drink by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​2002 coffee.

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 20 May ​2024 until 20 August 2024។

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/45RyKIV

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share