បញ្ចុះតម្លៃ 35% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​ ហាងកាត់សក់ស្អាតមែន

បញ្ចុះតំលៃ ៣៥% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅហាងកាត់សក់ស្អាតមែន

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount up to 35%​​ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​Sa-art Men Barber Shop

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 16th October 2023 until 16th October 2024.

ទីតាំង/Map:

First Branch https://bit.ly/4068MjB

Second Branch https://bit.ly/3M9brDA

Third Branch https://bit.ly/3S52mPG

Fourth Branch https://bit.ly/3rZgUWC

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share