បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី នៅ​ឱសថស្ថាន រាជសីហ៍ឱសថ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5%ភ្លាមៗ រាល់ចំណាយចាប់ពី 50 ដុល្លារឡើងទៅ ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​ ឱសថស្ថាន រាជសីហ៍ឱសថ

របៀបបើកគណនីរហ័ស៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីចាប់ពីថ្ងៃទី12 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 រហូតដល់ ថ្ងៃទី12 ខែមេសា ឆ្នាំ2024

Get instant discount up to 5%​​ for buying product more than 50$ by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ ​Reachsey Orsoth Pharmacy

Open Quick Account Guideline៖ https://youtu.be/UW8kq6y8zKs

This offer available from 12th October, 2023 to 12th April, 2024

ទីតាំង/Map: https://bit.ly/3PB8SuE

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share