ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% លើថ្លៃសាលា នៅ សាលា ភាសាកូរ៉េ ហ្វាយ ធីង​

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១០% លើថ្លៃសាលាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ សាលា ភាសាកូរ៉េ ហ្វាយ ធីង​
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount from 10% on school fee ​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ Fighting Korean Language School

This offers available from 22 December 2023 until 21 June 2024

ទីតាំង/Map: https://shorturl.at/uDOZ4

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

#khqr #merchant_discount #school #wooribank #Woori_khqr

Share