បញ្ចុះតម្លៃ10% នៅDouble Down Village!

បញ្ចុះតម្លៃ10%លើការទូទាត់តាម KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី  លើកម្មវិធីធនាគារចល័ត Woori Bank App នៅ Double Down Village ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ។

ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃ ០6 កក្កដា 2023 ដល់ថ្ងៃ ០6 កក្កដា 2024 ។

Get discount 10% for payment with Woori Bank’s KHQR on Woori Bank App at Double Down Village!

This offer available from 06 July​ 2023 to 06 July 2024

ទីតាំង/Map: https://goo.gl/maps/Z54srV1MuPXtR3AX6

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App

http://onelink.to/ka4br2

ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share