បញ្ចុះតំលៃ 5% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​La Gosy Café & Bakery !

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ៥% ដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ​La Gosy Café & Bakery
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

Get instant discount 5%​ ​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ La Gosy Café & Bakery

This offers available from 25th January until 31th December 2024

ទីតាំង/Map: https://bitly.ws/3bjj5

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share