បញ្ចុះតំលៃ ១៥% លើថ្លៃសាលាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR នៅ ​SMART CHILD INTERNATIONAL SCHOOL!

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ ១៥% លើថ្លៃសាលាដោយគ្រាន់តែស្គេនទូទាត់តាម Woori KHQR ដោយប្រើប្រាស់ Woori Bank Mobile App នៅ SMART CHILD INTERNATIONAL SCHOOL
ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥

Get instant discount from 15% on school fee ​​by just scan to pay via Woori KHQR using Woori Bank Mobile App at​ SMART CHILD INTERNATIONAL SCHOOL

This offers available from 05 January 2024 until 04 January 2025

ទីតាំង/Map:

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ /Download Woori Bank App http://onelink.to/ka4br2

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/merchant-discounts/

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share